info@kaasmarktbrugge.be

DISCLAIMER

 1. Juistheid van gegevens

  Sommige op deze site geïllustreerde producten en verpakkingen kunnen in detail verschillen van de werkelijke producten en verpakkingen. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site. Vzw Brugge Kaasmarkt wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. Vzw Brugge Kaasmarkt behoudt zich tevens het recht voor te allen tijde wijzigingen door te voeren evenals de samenstelling van zijn producten te wijzigen. Eventuele fouten of onjuistheden zullen binnen de 48u na kennisgeving worden rechtgezet.

 2. Aansprakelijkheid

  Vzw Brugge Kaasmarkt is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks alle mogelijke controlemaatregelen, toch op deze website zouden voorkomen. Vzw Brugge Kaasmarkt is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Vzw Brugge Kaasmarkt website zijn gelinkt. Aan de informatie op deze site kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Kaasmarkt Brugge is een merk van Vzw Brugge Kaasmarkt. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd in opdracht van Vzw Brugge Kaasmarkt, Sint-Maartensbilk 14/0103, 8000 Brugge – Ondernemingsnummer: 0838.201.249.

 1. Intellectuele eigendom

  De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. De rechten berusten bij Vzw Brugge Kaasmarkt of één van haar partners. Informatie van deze site (alle afbeeldingen, illustraties, video’s,…) zijn eigendom van Vzw Brugge Kaasmarkt en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming, anders dan noodzakelijk om de pagina online te kunnen bekijken. Wel is het toegestaan webpagina’s af te drukken voor persoonlijk gebruik. Vzw Brugge Kaasmarkt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het schenden van auteursrechten door gebruikers die materiaal (in welke vorm dan ook) ter beschikking stellen of uploaden in de “user generated content area”. Gebruikers die content uploaden en/of downloaden verklaren de internationale en lokaal geldende regel in verband met auteursrechten en eigendomsrechten na te leven. Tenzij anders aangegeven zijn alle handelsmerken, slogans en logo’s op deze site geregistreerde of niet geregistreerde merken van Vzw Brugge Kaasmarkt of één van haar zusterbedrijven of partners. Wijzigingen aan de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden behoudens het ter beschikking stellen van zogenaamde user generated content zoals video’s, foto’s,…

 2. Linken naar de Vzw Brugge Kaasmarkt website

  Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, dient u dit altijd naar de homepage te doen. Toestemming kan verkregen worden door contact op te nemen met Vzw Brugge Kaasmarkt, t.a.v. klantendienst p.a. Sint-Maartensbilk 14/0103, 8000 Brugge of per e-mail naar info@kaasmarktbrugge.be.

 3. Gegevensbescherming

  Vzw Brugge Kaasmarkt respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site conform de Wet van 08/12/92 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Lees verder in dit document om te weten hoe Vzw Brugge Kaasmarkt gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

 4. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

  De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden en privacy verklaring. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn.

PRIVACY VERKLARING

Vzw Brugge Kaasmarkt, de onderneming of één van de aan haar verbonden vennootschappen, zullen de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet van 08/12/92 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De Onderneming mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten, met inbegrip van de producten en diensten van haar zusterbedrijven. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan, indien gewenst, de rechtzetting of het schrappen ervan vragen aan Vzw Brugge Kaasmarkt, t.a.v. klantendienst p.a. Sint-Maartensbilk 14/0103, 8000 Brugge of per e-mail naar info@kaasmarktbrugge.be De Onderneming raadt u aan deze privacyverklaring te lezen voordat u haar Site bezoekt.

Registratie van de persoonsgegevens impliceert dat:

 1. U de Onderneming toelating geeft om uw persoonlijke gegevens bij te houden en te verwerken zoals beschreven in de Privacyverklaring.

 2. U zich akkoord verklaart dat de onderneming, aan haar gelieerde bedrijven en/of externe dienstenleveranciers uw persoonlijke gegevens gebruiken voor algemene marketingdoeleinden inclusief direct marketing, en om u informatie op te sturen via e-mail, gewone post of telefoon] zoals beschreven in de Privacyverklaring.

Elk volgend bezoek aan de Site van de Onderneming impliceert dat u akkoord gaat met alle bepalingen in deze Verklaring. Gelieve de Site dus niet te gebruiken als u het niet eens bent met één of meerdere van de punten in deze Privacyverklaring.

Welke persoonlijke gegevens zamelt vzw Brugge Kaasmarkt in en waarom?

De Onderneming mag een aantal persoonlijke gegevens over u bijhouden (zoals uw naam, uw schermnaam, uw postadres, uw gsm-nummer, uw gsm-model, de naam van uw provider, uw geboortedatum, uw geslacht, uw e-mailadres, uw wachtwoord, uw aanvaarding van deze privacyverklaring, het bestaan van een opt-in-/opt-outformule voor de ontvangst van elektronische berichten, uw foto, door u ter beschikking gestelde content). De Site is mogelijk toegankelijk zonder dat u zich moet laten registreren of persoonlijke gegevens moet invullen, terwijl andere delen zonder registratie niet toegankelijk zijn. Als u de Onderneming bovendien contacteert met een vraag, houdt zij uw persoonlijke gegevens bij om uw vraag te kunnen beantwoorden. De rubriek “Contact” De Onderneming moedigt de bezoekers aan vragen te stellen en opmerkingen te maken. De emailadressen en bepaalde andere gegevens van de mensen die gebruik maken van deze rubrieken, worden ingezameld om hun vragen gemakkelijker te kunnen beantwoorden. De door u ter beschikking gestelde content (bv. geüploade foto’s, video’s, reacties, blogs,…) op één van de door de onderneming of haar partners beheerde sites, kunnen zonder tegenbericht en zonder voorafgaande kennisgeving gebruikt worden voor interactieve, educatieve of marketing gerelateerde activiteiten.

Spelletjes, wedstrijden en aanbiedingen

De Onderneming biedt spelletjes, wedstrijden en andere features aan die een registratie online noodzakelijk maken. Personen die aan deze activiteiten deelnemen, moeten bepaalde persoonlijke gegevens invullen. Sommige van de voor dit doel gevraagde gegevens zijn facultatief, andere zijn verplicht (zoals het e-mailadres of het huisadres) aangezien we ze nodig hebben om de winnaars te identificeren, te verwittigen of te belonen met een speciale aanbieding. Voor sommige activiteiten moeten de deelnemers mogelijk een gebruikersnaam en een wachtwoord opgeven.

Speciale aanbiedingen en productinformatie.

De Onderneming voorziet de mogelijkheid om per e-mail mededelingen over haar diensten en producten en speciale promoties door te geven. De door u verstrekte persoonlijke gegevens mogen worden gebruikt om die communicatie te vergemakkelijken.

Bijkomende diensten.

De Onderneming biedt u tevens de kans te genieten van speciale aanbiedingen en deel te nemen aan speciale activiteiten met behulp van offline technologieën zoals sms (short message service) en mms (multimedia message service) of andere. Als u wilt deelnemen aan dergelijke activiteiten, wordt u mogelijk gevraagd persoonlijke gegevens zoals uw gsm-nummer te vermelden.

Wanneer worden de ingezamelde persoonlijke gegevens doorgegeven?

Behoudens de bepalingen in deze Privacyverklaring worden uw persoonlijke gegevens door de Onderneming niet verkocht aan niet-gelieerde derden. Voor de bovengenoemde doeleinden mag de Onderneming de persoonlijke gegevens die u via haar Site hebt verstrekt, doorgeven aan de mensen of de bedrijven die zij hebben geselecteerd om promotie te voeren en andere activiteiten te organiseren waarvoor u zich hebt geregistreerd of waaraan u blijkens uw eigen verzoek zou willen deelnemen. Naast deze beperkte verspreiding van persoonlijke gegevens mag de Onderneming haar zusterondernemingen of niet-gelieerde derden ook voorzien van globale informatie over de bezoekers van de Site. Zo mag zij, onder andere, de gemiddelde leeftijd van de bezoekers van haar Site of het aantal bezoekers uit verschillende geografische gebieden bekendmaken. Dergelijke globale informatie mag geen gegevens van individuele bezoekers van de Site bevatten. De Onderneming mag persoonlijke en andere gegevens doorgeven aan een koper of een opvolger in verband met de verkoop van de Onderneming, een nevenactiviteit van de Onderneming, of van bijna alle activa van de Onderneming, gelieerde bedrijven of nevenactiviteiten. De Onderneming zal tevens persoonlijke gegevens doorgeven als haar dat door de wet of in bevelschriften, dagvaardingen of andere gerechtelijke procedures wordt gevraagd. De Onderneming eist van de personen en de bedrijven die zij in het bezit stelt van de ingezamelde persoonlijke gegevens, dat zij het gebruik van die gegevens strikt beperken tot de toepassing waarvoor ze door de Onderneming zijn verstrekt, dat zij die gegevens op passende wijze beschermen en ze niet doorgeven aan derden. De Onderneming kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de niet-naleving door niet-gelieerde derden van hun privacy verplichtingen. De Onderneming is evenmin verantwoordelijk voor de privacy regels en de gebruiken van andere websites die aan haar Site zijn gekoppeld.

Welke gegevens worden nog bijgehouden?

Als u de Site bezoekt of er interactief mee werkt, worden er soms ook gegevens ingezameld die “klikstreamgegevens” worden genoemd. Die gegevens omvatten mogelijk uw internetbrowser en uw besturingssysteem, de pagina’s en de informatie die u op de Site hebt opgevraagd, de totale duur van uw bezoek aan de Site en de domeinnaam van de website die u in verbinding heeft gebracht met de Site. Als u zich voorheen tijdens het registratieproces al identificeerde als lid van een zaak of organisatie registreert de Onderneming mogelijk ook het feit dat een vertegenwoordiger van uw zaak of organisatie de Site bezocht, samen met andere klikstreamgegevens over dat bezoek. De Onderneming combineert de klikstreamgegevens met uw persoonlijke identificatiegegevens terwijl u actief bent op de Site om de Site beter af te stemmen op uw interesses en voorkeuren. De Onderneming verzamelt geen klikstreamgegevens wanneer u niet op de Site vertoeft, met uitzondering van de domeinnaam van de website van waaruit u hebt doorgeklikt naar de Site.

Speciale opmerkingen voor ouders

De Onderneming neemt haar verplichtingen in het kader van de toepasselijke wetten op de inzameling van persoonsgegevens van kinderen van 12 jaar en jonger zeer ernstig. Waar aangewezen, zal de Onderneming de kinderen specifieke richtlijnen geven om geen persoonlijke gegevens door te geven op de Site en/of nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de goedkeuring van de ouders bekomen werd alvorens dergelijke gegevens op te vragen. De onderneming moedigt alle ouders aan hun kinderen voor te lichten over veilig en verantwoord internetgebruik.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens beschermd?

De Onderneming neemt maatregelen om ongeoorloofde toegang tot haar websites en wijziging, verwerving of misbruik van persoonlijke gegevens door onbevoegden te voorkomen. Zo worden de gebruikersnamen, de wachtwoorden en de kredietkaartgegevens die door de gebruikers van de Site worden verstrekt, vergrendeld. De Onderneming wijst de bezoekers van haar Site evenwel op het feit dat geen enkel netwerk, zelfs het internet niet, volledig veilig is. De Onderneming kan bijgevolg niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of ongeoorloofde verwerving van de persoonlijke gegevens die op de Site worden verstrekt, of voor enige schade die voortvloeit uit dat verlies, beschadiging of ongeoorloofde verwerving.

Hoe wordt de integriteit van uw persoonlijke gegevens gevrijwaard?

De Onderneming heeft procedures uitgewerkt om uw persoonlijke gegevens exact, volledig en actueel te houden voor het doel waarmee ze worden ingezameld en gebruikt. U mag de door u verstrekte gegevens opvragen, controleren en zo nodig vragen dat ze worden gecorrigeerd. Als u uw persoonlijke gegevens wilt opvragen of de rechtzetting of schrapping ervan vragen, gelieve de Onderneming dan te contacteren t.a.v. klantendienst p.a. Sint-Maartensbilk 14/0103, 8000 Brugge of per e-mail naar info@kaasmarktbrugge.be

Welke gegevens worden nog bijgehouden?

Als u de Site bezoekt of er interactief mee werkt, worden er soms ook gegevens ingezameld die “klikstreamgegevens” worden genoemd. Die gegevens omvatten mogelijk uw internetbrowser en uw besturingssysteem, de pagina’s en de informatie die u op de Site hebt opgevraagd, de totale duur van uw bezoek aan de Site en de domeinnaam van de website die u in verbinding heeft gebracht met de Site. Als u zich voorheen tijdens het registratieproces al identificeerde als lid van een zaak of organisatie registreert de Onderneming mogelijk ook het feit dat een vertegenwoordiger van uw zaak of organisatie de Site bezocht, samen met andere klikstreamgegevens over dat bezoek. De Onderneming combineert de klikstreamgegevens met uw persoonlijke identificatiegegevens terwijl u actief bent op de Site om de Site beter af te stemmen op uw interesses en voorkeuren. De Onderneming verzamelt geen klikstreamgegevens wanneer u niet op de Site vertoeft, met uitzondering van de domeinnaam van de website van waaruit u hebt doorgeklikt naar de Site.

Gegevens die automatisch op uw computer worden geplaatst – cookies

Als u de Site bezoekt, slaat de Onderneming soms bepaalde gegevens op uw computer op. Die gegevens kunnen de vorm aannemen van een klein tekstbestand, een zogeheten “cookie”, en kunnen de Onderneming helpen om uw ervaring met de Site op velerlei manieren te verbeteren. Zulke cookies stellen de Onderneming bijvoorbeeld in staat een website beter af te stemmen op uw interesses en voorkeuren. De Site maakt meer bepaald gebruik van cookies om te controleren welke taalvoorkeur u bij een vorig bezoek hebt opgegeven, welke rubrieken van de Site het vaakst worden geraadpleegd, waar onze bezoekers naartoe gaan en hoeveel tijd zij op hun bestemming doorbrengen. Cookies worden alleen gelezen door de server die ze heeft geplaatst en zijn niet in staat codes of virussen uit te voeren. Als specifieke programma’s op de Site gekoppeld zijn aan de invoering van een gebruikersnaam en een wachtwoord, kunt u ook vragen om uw gebruikersnaam en uw wachtwoord op te slaan, zodat u die gegevens bij uw volgend bezoek aan de website niet meer moet invoeren. Die functie berust op de plaatsing van een cookie. De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid cookies van de harde schijf van uw computer te wissen, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te genereren voordat er een cookie wordt geïnstalleerd. Gelieve uw browserinstructies of uw helpscherm te raadplegen om meer te vernemen over die functies. Merk evenwel op dat sommige functies en programma’s van de Site mogelijk niet beschikbaar zijn als de cookies worden gewist of geblokkeerd. Sommige cookietoepassingen met betrekking tot de Site worden mogelijk beheerd door niet-gelieerde entiteiten die door de Onderneming zijn aangezocht voor het beheer van bepaalde programma’s en de inwilliging van specifieke bezoekers-/klantenverzoeken. De Onderneming vraagt deze entiteiten om hun gebruik van cookies te beperken tot de toepassingen zoals vervat in deze Privacyverklaring, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van cookies door derden.

Hoe kunt u vragen stellen over de Privacyverklaring en uw persoonlijke gegevens opvragen?

Uw gegevens worden volledig vrijwillig verstrekt en u hebt het recht ze niet ter beschikking te stellen. Vzw Brugge Kaasmarkt, of één van de aan haar verbonden vennootschappen, zullen de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet van 08/12/92 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Zij mogen deze gegevens gebruiken voor de promotie van hun producten en diensten, met inbegrip van de producten en diensten van hun filialen en direct marketing. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan in voorkomend geval de rechtzetting of het schrappen ervan vragen aan de onderneming , t.a.v. klantendienst p.a. Sint-Maartensbilk 14/0103, 8000 Brugge of per e-mail naar info@kaasmarktbrugge.be . Als u vragen of problemen hebt in verband met deze Privacyverklaring, als u uw persoonlijke gegevens wilt opvragen of als u de Onderneming wilt vragen uw persoonlijke gegevens niet voor een bepaald doel te gebruiken, gelieve dan de hierboven vermelde richtlijnen te volgen.

Wijzigingen van deze Privacyverklaringen

Deze Privacyverklaring vormt de enige erkende verklaring van de onderneming met betrekking tot het gebruik en de inzameling van persoonlijke gegevens via haar websites en aansluitend met betrekking tot het gebruik en de bekendmaking van die gegevens. Andere verklaringen hebben geen wettelijke uitwerking, zijn op geen enkele manier bindend voor de Onderneming, mogen niet worden gehanteerd in vervanging van deze Privacyverklaring en kunnen niet worden beschouwd als een vernieuwde versie of een aanpassing van deze Privacyverklaring. De Onderneming mag deze Privacyverklaring periodiek herzien. Er zal een kennisgeving op de Site worden gepubliceerd telkens de Privacyverklaring op significante wijze wordt aangepast.